نامزد پيروز!

کاراترین تکنیک‌های پیروزی در تبلیغات انتخاباتی

انتخابات يکی از رويدادهای مهم سياسی هر کشوري ست. در ايران ما البته بدلايل بسياریاين رويداد چشم گير تر از بسياری کشورهای دنيا اتفاق میافتد.
يکی از اين دلايل اين است که ورود به سياست در کشور ما از هر نوعی چه شوراها و چه مجلس و يا سطوح بالاتر فرصت بسيار خوبی را از يک سو برای خدمت بيشتر به هم ميهنان و از سوی ديگر صد البته تغيير در سبک زندگی خود و شايد يک خاندان تا پايان عمر را برای برخی افراد با انگيزه مالی ايجاد ميکند. خداوند را البته شاکريم که تعداد اين افراد در کشور ما کم است و اکثريت مسئولين خدمتگذارند.