مشاوره تبلیغاتی

شناخت هدف درست مقدمه ای برای داشتن انتظارات درست از تبلیغات.

هدف گذاری در تبلیغات مانند کاشت یک بذر مناسب در زمین است که در ادامه با داشت میتوان به برداشت خوب رسید.