مارکتینگ و بازاریابی

“مشاور بازاریابی و مارکتینگ با عملکرد خوب میتواند باعث افزایش تعداد فاکتورهای خروجی سازمان، افزایش حجم فاکتورهای خروجی سازمان و افزایش سود هر فاکتور خروجی سازمان گردد.