برندینگ

“برند” در واقع فرزند موجود شده کنار هر انسان و یا سازمان است، یقینا مشاور برندینگ به مثابه دایه ایست که از بدو تولد میبایست در کنار این موجود قرار بگیرد.

زمان استخدام و عقد قرارداد با مشاور برندینگ شایددر نگاهی کاراتر قبل از تولد و دریافت مشاوره از قبل از ایجاد سازمان است.